Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartspraktijk

AVG

De AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens.

Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Huisartspraktijk

In onze huisartspraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de huisartspraktijk

Huisartspraktijk Van Herwijnen is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Huisartspraktijk Van Herwijnen hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een schriftelijk verzoek kenbaar maken aan  huisartspraktijk Van Herwijnen . Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting op het verzoek

U moet er rekening mee  houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal twintig jaar bewaard worden. Huisartspraktijk Van Herwijnen is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit in uw verzoek aangeven.

Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Huisartspraktijk Van Herwijnen hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Het uitwisselen van gegevens met de huisartsenpost, de apotheek en het ziekenhuis

Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor kunt u zomaar in de spreekkamer van een andere (huis)arts, een onbekende apotheek of bij de huisartsenpost terecht komen. Dan is het goed als de zorgverlener snel en gemakkelijk uw belangrijkste patiëntengegevens kan inzien. Een arts kan dan bijvoorbeeld nagaan welke medicijnen u gebruikt of waarvoor u allergisch bent. Zo krijgt u direct de juiste zorg. Daarom willen zorgverleners (zoals huisartsen, apotheken, huisartsenpost en ziekenhuizen) graag patiëntengegevens met elkaar kunnen delen, voor een completer beeld van uw medische situatie. Een beveiligd netwerk zorgt voor snelle en juiste uitwisseling van de informatie.

Voor het inzien van uw dossier op de huisartsenpost, de apotheek en het ziekenhuis wordt gebruik gemaakt van een beveiligd netwerk, het Landelijk Schakel Punt (LSP). Om uw patiëntengegevens via dit elektronische systeem ter inzage beschikbaar te stellen is het nodig dat u toestemming aan uw huisarts geeft. Dit doet u persoonlijk aan de balie bij de assistente of u levert een formulier in.

Andere zorgverleners mogen deze gegevens alleen raadplegen als zij deze gegevens bij de zorgverlening aan u nodig hebben.

Goed beveiligd
Uw gegevens zijn goed beveiligd. Als u toestemming geeft, zijn uw patiëntengegevens op te vragen via een beveiligd netwerk, dat hiervoor speciaal is ingericht. Dit netwerk heet “Infrastructuur voor zorgcommunicatie”. Alleen zorgverleners, zoals huisartsen, apothekers en medisch specialisten, maken gebruik van dit netwerk. Zorgverzekeraars, werkgevers en bedrijfsartsen kunnen niet bij uw patiëntengegevens. Bovendien moeten zorgverleners die patiëntengegevens beschikbaar stellen of raadplegen en de “Infrastructuur voor zorgcommunicatie” gebruiken aan strenge eisen voldoen.

Meer informatie vindt u op de website www.vzvz.nl/Informatiepunt of www.fealmelo.nl.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts.  De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts. Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe huisarts worden overgedragen. Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.